Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
งานทดสอบ-สาธิต
และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
• งานทดสอบและสาธิต
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วัตถุประสงค์งานส่งเสริม
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• ข้อมูล-ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง-งานส่งเสริม
 
 
ประจำปีงบประมาณ> 2556 2555 2554 2553 2552 2550


งานทดสอบและสาธิต สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประจำปีงบประมาณ 2556ลำดับ แผนก/ประเภท งาน ชื่อเรื่อง เจ้าหน้าที่
1. วิจัยไม้ดอก งานทดสอบผลิตไม้ตัดดอกชนิดใหม่ จิราภรณ์ ยังอยู่ดี
2. ไม้ดอก การรักษาเชื้อพันธุกรรมและการรวบรวมสายพันธุ์ furchia ธนาวุฒิ ณะคำ
3. ไม้ดอก การรักษาเชื้อพันธุกรรมและการรวบรวมสายพันธุ์ Camilia
ธนาวุฒิ ณะคำ
4. ไม้ผลขนาดเล็ก การขยายพันธุ์บลูเบอรี่โดยวิธีการปักชำกิ่ง
พรณ์ปวี ปันดอนตอง
5. ไม้ผลขนาดเล็ก การปรับปรุงพันธุ์และการทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่
พรณ์ปวี ปันดอนตอง
6. ป่าไม้ งานคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ไผ่หวานอ่างขางที่ได้จากการเพาะเมล็ด ปราโมท สุขสถิตย์
7. ผัก ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งภูฏาน
อานุภาพ โรมา
8. ผัก ศึกษาการให้ผลผลิตของแรดิชชิโอโดยการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ
อานุภาพ โรมา
9. ผัก ศึกษาอิทธิพลของค่าการนำไฟฟ้าในการผลิตผักไฮโดรโพนิคส์
ดีอาร์เอฟภายใต้สภาพโรงเรือน
เรณู โรมา
10. ผัก การศึกษาการให้ผลผลิตแครอทสีม่วง
เรณู โรมา
11. ปุ๋ยหมัก ผลของปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดินและน้ำหมักมูลใส้เดือนดินต่อการ
เจริญเติบโตเหมาะสมกับไม้ผลเมืองหนาว(พี้ชและสาลี่)
ภูริพงศ์ ก๋าวิชัย
12. ไม้ผล โครงการทดสอบพันธุ์กีวีฟรุ้ท
ทูลโรย มะลิแก้ว

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation