Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

กิจกรรมปลูกป่าสวย ด้วยจิตอาสา หมู่บ้านป่าคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


22 กรกฏาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมปลูกป่าสวย ด้วยจิตอาสา หมู่บ้านป่าคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมปลูกป่าสวย ด้วยจิตอาสา หมู่บ้านป่าคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมปลูกป่าสวย ด้วยจิตอาสา หมู่บ้านป่าคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


จากที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้เข้าไปเริ่มดำเนินงานด้านการพัฒนาที่หมู่บ้านป่าคา หมู่ ๑๑ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตชด. อาโอยาม่า) รวมทั้งชาวบ้านจากหมู่บ้าน ขอบด้ง หนองเต่า ป่าคา จำนวน ๕oo คน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สร้างป่าสวย ด้วยจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ไผ่ มะขามป้อม นางพญาเสือโคร่ง กระถินดอย และจันทร์ทองเทศ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสามัคคีในชุมชน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้นต่อไปCopyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation