Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด


9 สิงหาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด


แปลงผักสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการผลิตพืชผัก โดยจะเริ่มปลูกตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี

ปอเทือง เป็นพืชในตระกูลถั่ว มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ประโยชน์ ปอเทือง ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย ปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่นำมาเลี้ยงหมูได้ ปลูกเพื่อนำดอกมารับประทาน ทั้งรับประทานสด หรือลวกจิ้มน้ำพริก ลำต้นใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ เปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้น ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation