Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ประชุมคณะทำงานอ่างขาง


5 กันยายน 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานอ่างขาง

ประชุมคณะทำงานอ่างขาง

ประชุมคณะทำงานอ่างขาง


ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางขึ้น ณ อาคารหอประชุม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานจากอำเภอฝาง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เทศบาลตำบลหนองบัว สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และกรมชลประทาน ซึ่งการประชุมเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงาน อาทิเช่น การปรับปรุงถนนเข้าแปลงเกษตร การซ่อมแซมถนน การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลโครงการหลวง และเรื่องอื่นๆ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานในการประชุมCopyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation