Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำ


17 กันยายน 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำ

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำ

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำ


วันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมและปาฐกถาในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง"โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง กว่า 450 คน ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประกอบพิธีเปิดการประชุมในเวลา 09.15 น และให้โอวาทแก่นักวิจัยและผู้ร่วมประชุมโดยให้เน้นการศึกษาต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากนั้น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง" เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวงให้มีความยั่งยืนเป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษ "นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" โดย นางพรรณพิมล ธัญญานุวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และการนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จำนวน 91 เรื่อง และนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจัดแสดงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี การปลูกพืชในระบบไร้ดินอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่นโดยโครงการหลวง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์


Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation