Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


11 ธันวาคม 2561 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

การให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


เนื่องด้วยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกษตรที่สูงที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีหมู่คณะประสงค์เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำรูปแบบไปใช้ประโยชน์ โดยมูลนิธิโครงการหลวงมีหลักเกณฑ์ให้คณะศึกษาดูงานต้องจัดทำหนังสือขออนุมัติพร้อมระบุเหตุผลการเข้าศึกษาดูงานถึง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ และส่งทางอีเมล pr@royalproject.org หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-810765-8 ต่อ 104 หรือ 108
หนังสือขอเข้าศึกษาดูงานที่ไม่พักค้างจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ถ้ามีพักค้างจะต้องไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ที่พักภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงจัดเฉพาะคณะเข้าศึกษาดูงาน ส่วนการเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-969-476-8

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation