Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง


13 กุมภาพันธ์ 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง


ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ประธานคณะทำงานเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งนายพิชัย คำเกิด หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 คน โดยเนื้อหาในการประชุม เน้นให้คณะทำงานในพื้นที่โครงการหลวงอ่างขางประสานการขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกองค์ประกอบ ทั้งในด้าน คน ชุมชน คุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการเป็น “อ่างขางโมเดล”

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation