Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


23 มีนาคม 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วชิราวุธวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยที่สำคัญของประเทศไทย ในการวิจัยพืชเขตหนาว ไม้ป่าโตเร็ว พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากงานวิจัยแล้วยังมีการส่งเสริมเกษตรกรและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านงานเกษตร ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้ถึงกระบวนการทำการเกษตรที่ถูกต้องและยั่งยืน
​ในวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9 คน โดยกิจกรรมหลักๆ คือ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในส่วนของการเกษตรภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้แก่ 1. อาคารผลิตผล เรียนรู้วิธีการคัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพ 2. แปลงไม้ผลเมืองหนาว เรียนรู้การเพาะปลูกและวิธีดูแลไม้ผลเมืองหนาวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อาทิ พีช สตรอว์เบอร์รี เป็นต้น 3. เรือนดอกไม้ เรียนรู้วิธีการเก็บดอกไม้เพื่อนำมาขยายพันธ์และส่งเสริมให้กับเกษตรกร 4. โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์อย่างถูกวิธี และ 5. สวนบอนไซ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบอนไซ อาทิ วิธีการปลูก การดูแลรักษา เป็นต้น นอกจากศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ภายในสถานีฯ อ่างขางแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ ฝาง เพื่อศึกษาประวัติ กระบวนการแปรรูปและข้อมูลต่างๆ และยังเดินทางไปบ้านป่าคา บ้านขอบด้ง บ้านนอแล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของชนเผ่าปะหล่องและมูเซอดำ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นการยกระดับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation