Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
 • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

มูลนิธิโครงการหลวงจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อบรม GAP ยกระดับเกษตรไทยสู่สากล


28 มีนาคม 2562 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

มูลนิธิโครงการหลวงจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อบรม GAP ยกระดับเกษตรไทยสู่สากล

มูลนิธิโครงการหลวงจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อบรม GAP ยกระดับเกษตรไทยสู่สากล

มูลนิธิโครงการหลวงจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อบรม GAP ยกระดับเกษตรไทยสู่สากล

มูลนิธิโครงการหลวงจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อบรม GAP ยกระดับเกษตรไทยสู่สากล


มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมมาตรฐานอินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ประจำปี 2562 โดยการอบรมครั้งนี้ จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2562 ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 39 ศูนย์ ดังนี้ 1.อบรมมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 10 ศูนย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 550 คน และวิทยากรจำนวน 9 คน 2.อบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) จำนวน 39 ศูนย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 9,958 คน และวิทยากรจำนวน 35 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จนก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation