Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ลินิน (พืชน้ำมันและพืชเส้นใย)


9 มกราคม 2563 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

ลินิน (พืชน้ำมันและพืชเส้นใย)

ลินิน (พืชน้ำมันและพืชเส้นใย)

ลินิน (พืชน้ำมันและพืชเส้นใย)


: ลินินเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงนำมาทดลองปลูกตั้งแต่ ปี พ.ศ 2522 ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และโครงการหลวงรับซื้อเมล็ดเพื่อแปรรูปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โครงการหลวงในรูปแบบต่างๆ
ลินินสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ใช้ทำหมึกพิมพ์ สีน้ำมัน น้ำมันฟอกหนัง พลาสติก ฯลฯ ส่วนเส้นใยจากลำต้นใช้ทำผ้าลินิน ป่านลินิน เชือก กระดาษ วัสดุกันความร้อน และส่วนกากเมล็ดหลังจากหนีบน้ำมันออกแล้วสามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ และใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้
ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีพื้นที่ปลูกลินิน 6 ไร่ และเก็บเมล็ดส่งมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อแปรรูปต่อไป

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation