Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

เกษตรกรขุนสถานดูงานสถานีฯ อ่างขาง


14 มีนาคม 2563 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

เกษตรกรขุนสถานดูงานสถานีฯ อ่างขาง

เกษตรกรขุนสถานดูงานสถานีฯ อ่างขาง

เกษตรกรขุนสถานดูงานสถานีฯ อ่างขาง


ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จำนวน 18 คน เข้า ศึกษาดูงานการปลูกไม้ผล และพืชผัก ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ การปลูกไม้ผล และพืชผัก ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ในการ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดต่อไป

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation