Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

เก็บเกี่ยวลินิน


18 เมษายน 2563 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

เก็บเกี่ยวลินิน

เก็บเกี่ยวลินิน

เก็บเกี่ยวลินิน


ในช่วงปลายฤดูฝนที่ผ่านมางานพืชไร่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีการปลูกลินินซึ่งเป็นพืชที่ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ทำการวัจัยคัดเลือกพันธุ์ และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูก โดยการปลูกจะใช้วิธีหว่านเป็นแถว ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากลงปลูกไปอายุต้นได้ 150 วัน ต้นและกระเปาะเมล็ดจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดยทั่วไปจะเริ่มเก็บเกี่ยวลินินตั้งแต่ต้นอายุ 150 วันเป็นต้นไป โดยตากแดด 3-4 วันหลังการเก็บเกี่ยว และใช้รถทับเพื่อนวดเมล็ด ซึ่งจะทำความสะอาดโดยการใช้กระโด้งฝัด หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะนำเมล็ดส่งยังงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำเมล็ดสกัดเอาน้ำมันไปทำเป็นส่วนผสมของอาหารสุขภาพ ต่างๆ ต่อไป

Copyright © 2011 RoyalProjectAngkhang.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation